Thông báo

STT tài liệu ngày đăng tải về
1 Báo cáo tình hình sử dụng vốn của các đợt chào bán theo yêu cầu của UBCKNN tại Công văn số 4574/UBCK-GSĐC ngày 11/07/2023 21/07/2023
2 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 11/2023/NQ-HĐQT-NCG thông qua bảo lãnh cho Công ty CP Anova Feed tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn 22/06/2023
3 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 23/05/2023 thông qua thay đổi Nhân sự tại Công ty 23/05/2023
4 Văn bản hủy bỏ Giấy ủy quyền số 10/2022/UQ-NCG ngày 18/11/2022 hủy bỏ ủy quyền cho Ông Nguyễn Minh Hải thực hiện công bố thông tin 23/05/2023
5 Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Hải xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Tài Chính đề ngày 22/05/2023 23/05/2023
6 Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết ("UPCOM") 19/05/2023
7 Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT - bà Lê Hoàng Thanh Thảo 16/05/2023
8 Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 05/05/2023
9 Dự thảo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14/04/2023
10 Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông công ty thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu 11/04/2023